Marit Amundsen 

Kvitbekkgata 49
2316 Hamar

Telefon 924 34 240